Konferenztisch - Vitra - MedaMorph MedaMorph, Vitra
Stuhl - Vitra - MedaSlim MedaSlim, Vitra
Bürostuhl - Vitra - Physix Physix, Vitra
Bürostuhl - Vitra - AM Chair AM Chair, Vitra
Stuhl - Alias - Bigframe Bigframe, Alias
Tisch - Alias - Biplane Biplane, Alias
Tisch - Vitra - Click Click, Vitra
Tisch - Alias - Frametable Frametable, Alias
Stuhl - Alias - Highframe Highframe, Alias
Konferenzstuhl - Alias - Meetingframe Meetingframe, Alias
Bürostuhl - Alias - Rollingframe Rollingframe, Alias
Sitzgruppe - Alias - Teak Chair & Table Teak Chair & Table, Alias

Alberto Meda